feb 092014
 

Onze tegenwoordige wereldsituatie laat zien dat er in de menselijke verhoudingen heel veel mis is. Angst, haat, hardheid, wreedheid en andere negatieve emoties lijken de sociale relaties tussen mensen in toenemende mate te verstoren.

Als oorzaken daarvan worden een toenemende verzakelijking en commercialisering gezien. Een in aantal groeiende groep mensen ervaart deze als uitingen van de machtswellust van een kleine elite, die de rest van de mensheid in een wurggreep van angst, repressie en totale controle wil houden. Deze tendensen worden volgens velen bewust door die elite in de samenleving aangewakkerd. Een ander belangrijk sociaal verstorend element in onze samenleving als uiting van de bovengenoemde machtswellust is zwaar onderbelicht. De door diezelfde elitegroep in de samenleving ingebrachte technologie, heeft een vergaande psychologische invloed op ons. Vaak zonder dat wij het beseffen. Daarom wil ik hier in dit artikel eens dieper op ingaan. Dat die technologie in de laatste vijftig jaar een waanzinnige ontwikkeling heeft doorgemaakt laat onderstaande foto zien.

De mens en zijn eerste omgeving

Voor de eerste oriëntatie in de buitenwereld heeft een mensenkind zijn ouders nodig. Komend uit een totaal andere, ongevormde geestelijke realiteit wordt een baby geconfronteerd met de beperkende wereld van de fysieke verschijningen. Een wereld waarin vele prikkels om aandacht schreeuwen. Harde geluiden, fel licht en drukke bewegingen komen bij het totaal open wezen van het kind diep binnen.

Om een basis te vormen voor het eigen zelfbewustzijn moet hij in eerste instantie de begrenzing van dat eigen lichaam gaan ervaren. Het middel daartoe is de aanraking. Het tastzintuig in de huid is niet zozeer bedoeld om de buitenwereld te ervaren, maar om de huid als lichamelijke grens voluit te beleven. De liefdevolle aanraking van de moeder,. de warmte van haar lichaam, de zachtheid van haar huid én de zekerheid door haar gevoed te worden roepen bij de baby een gevoel van veiligheid en geborgenheid op. Het kind krijgt zo het gevoel welkom te zijn in een voor hem totaal wezensvreemde wereld. Hiermee wordt de basis gelegd voor een fundamenteel vertrouwen, dat van wezenlijk belang is voor de verdere emotionele ontwikkeling van de opgroeiende mens. In deze eerste emotionele ontwikkelingsfase, die ook wel de hechtingsfase of symbiotische fase wordt genoemd, is het kind emotioneel volledig verbonden met het wezen van de moeder. Het is gegroeid in haar lichaam en heeft gedurende die groei al een emotionele band met de moeder ontwikkeld. Het was zelfs zo één met de moeder, dat alle emoties van de moeder door het kind ook als zodanig werden meebeleefd.

In de emotionele ontwikkeling na de geboorte vindt er via de tastzin iets interessants plaats. Door het tastend contact maken met de buitenwereld vindt er op den duur een gewaarwording plaats van de eigen persoon. Het fysieke contact met die buitenwereld brengt voor het kleine kind de mogelijkheid met zich mee om wakker te worden in zichzelf. De antroposoof Albert Soesman heeft een boek geschreven over de werking van de zintuigen en deze in een grotere geestelijk georiënteerde context geplaatst. Over de tastzin zegt hij het volgende:

“Stelt u zich voor, als u nu eens helemaal geen zintuigen had en u zou voor het eerst deze tastzin krijgen en u zou tegen een kiezelsteen ‘aanwurmen’, wat beleeft u dan? Weerstand?Zover bent u nog niet. U beleeft, u voelt ‘iets’. Er ontstaat iets van een eerste ‘wakker worden’. Laat ik het zo zeggen: die weerstand komt van buitenaf, maar er gebeurt ook iets  in de menselijke ziel als we ergens tegen aankomen, als worm dus maar voorlopig: we onwaken. (hij gebruikte in een eerder deel van zijn verhaal het beeld van de worm, ter vergelijking voor een toestand zonder zintuigen, AZ) 

Bron: De twaalf zintuigen, Leraren van de mensheid door Albert Soesman

Verderop gaat hij verder met:

“U heeft dus als worm iets heel merkwaardigs ervaren. U komt tegen ‘iets’ aan, ergens in de wereld, maar tegelijkertijd komt ‘iets’ tegen uzelf aan. Dat is eigenlijk het merkwaardige van de tastzin, dat een gedeelte van mijzelf wakker wordt aan een gedeelte, aan iets van de wereld. Een gedeelte van mijzelf, niet waar: dan weer raak ik iets met de vingers aan, dan met de wang, de knie enzovoort. Langzamerhand word ik me zo mijn huid-mantel bewust.

U ziet dat dit ‘ontwaken’ samenhangt met een bepaald fenomeen, namelijk een grensbeleven. Opeens gaan we merken: grens tegen grens. Zoiets gebeurt er. Wij worden ons dus onze begrenzing langzaam maar zeker bewust.”

Bron: De twaalf zintuigen, Leraren van de mensheid door Albert Soesman

Soesman gaat dan verder nog dieper in op de betekenis van de tastzin ten aanzien van de bewustwording van onszelf. Hij stelt dat wanneer wij uit een totaal grenzenloze geestelijke wereld komen en wij hier op aarde geen fysieke begrenzing zouden ervaren, wij één zouden blijven met de kosmos. Er bestaat bij het kleinere kind  een sterke onbewust emotionele tendens om zich volledig met de eigen omgeving te identificeren en zich aan die omgeving te spiegelen. Grenzenloosheid in de aardse vormenwereld leidt tot onzekerheid. We hebben dan dus die grensbeleving nodig om onszelf te kunnen ervaren en ons innerlijk voor de buitenwereld ervaarbaar te laten zijn. Men kan aan dit proces waarnemen dat het uiterlijk ervaren van grenzen op een psychisch-emotioneel niveau doorwerkt ten aanzien van de zelfbeleving.

Dit proces van wakker worden via het ervaren van de huidbegrenzing is een proces van jaren. In de antroposofie gaat men er vanuit dat een kind tot ongeveer het zevende jaar op een etherisch niveau nog heel verbonden blijft met de moeder. Pas dan vindt er een bewustzijnsmatige verandering plaats, die er toe leidt dat het kind rond het negende jaar zich als een meer zelfstandig afgescheiden wezen ervaart tegenover de buitenwereld. Uiteindelijk zal dit in de volwassenheid er toe moeten leiden, dat men zich niet meer met de omgeving en de daarin aanwezige krachtenwerkingen identificeert. Vol-wassen worden houdt in dat men in de loop van het leven psychisch-emotioneel onafhankelijk wordt van de omgeving, dat men vol wast met het eigen innerlijk ware Zelf. Om van daaruit op een hoger geïntegreerd en Zelf-bewust niveau opnieuw tot een eenheidsbeleving te komen. Het verschil met de symbiotische eenheidsbeleving uit de eerste levensfase is het door de levenslessen ont-wikkelde BEWUST ZIJN van het ZELF.

Soesman zegt dat de tastzin een heel bepaalde opdracht heeft voor de mens. Het laat de mens door de ervaring van begrenzing zichzelf los maken uit de eenheid van het goddelijke geheel, maar laat tegelijkertijd het verlangen ontstaan er weer naar terug te willen keren. Denk hierbij aan de rol van de seksualiteit, die voornamelijk gebaseerd is op gevoel,  zowel innerlijk als uiterlijk. Daarin uit zich de meest onbewuste drijfveer tot het zich willen verenigen van de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke. In mijn beleving zijn we als mensheid op weg om die mannelijke en vrouwelijke krachtenwerkingen, die ieder mens in zich draagt, uiteindelijk op een innerlijk niveau te verenigen. In esoterische teksten wordt hierover gesproken in termen van het Alchemistisch of Heilig Huwelijk.

De eerste aanzet tot scheiding

In feite is de geboorte voor het kind al de eerste aanzet tot een innerlijke scheiding van de moeder. Het wordt buiten het lichaam van haar geplaatst en moet langzamerhand leren zich emotioneel steeds meer van haar los te maken. De liefdevolle aanraking is daarbij het middel om die overgang te versoepelen. Het is een soort van energetische voeding voor de ziel van het kind. Zonder die aanraking zou het kind sterven. Er is een gruwelijk experiment bekend uit de dertiende eeuw in Duitsland waarbij de toenmalige keizer Frederik II iets te weten wilde komen over de oorsprong van taal. Hij verdeelde daartoe een aantal baby’s in twee groepen. De ene groep kreeg alles wat het nodig had, alle aandacht, eten drinken, ze werden geknuffeld en er werd tegen ze gepraat. De tweede groep kreeg alleen te eten en drinken en werd voor de rest genegeerd. Alle baby’s uit de tweede groep stierven.

(Bron: http://www.lichaamstaal.nl/touch2.html)

Op bovenstaande website zegt men het volgende:

“Het is geen toeval dat we zowel lichamelijke aanraking als emotie aanduiden met hetzelfde woord – GEVOEL.”

De lichamelijke aanraking is een manier om het gevoel tot uitdrukking te brengen. De kus, de streling zijn uitingen van tederheid. De klap, de trap zijn uitingen van boosheid. Een kind dat op minimale wijze teder wordt aangeraakt, dus door ouders energetisch emotioneel wordt ondervoed, zal op innerlijk niveau een emotionele disbalans ontwikkelen. Het zal op latere leeftijd ook zelf moeite hebben met het tonen van tederheid. De liefdevolle begeleiding bij het losmaken op een innerlijk niveau is dus van wezenlijk belang voor het op een positieve manier ervaren van jezelf. De buitenwereld is dus de spiegel voor de ontwikkeling van het zelfbewustzijn.

Ook bij het voelen van emoties die door hetgeen een ander doet of laat worden opgeroepen, spreekt men van geraakt worden. Men beweegt dan innerlijk mee met de energie die van buitenaf wordt overgebracht. Van groot belang is dan natuurlijk wat de kwaliteit is van de energetische voeding die aan het kind wordt verstrekt.

Kwaliteit van de omgeving

Het waarderend ervaren van de kwaliteit van het leven hangt in sterke mate af van hetgeen men gedurende de opvoeding heeft aangereikt gekregen. In dit kader kan men binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen grote vragen stellen bij de mogelijkheid tot het wezenlijk ervaren van die kwaliteit van leven en het doorgeven daarvan. Wanneer een kind dat net aangekomen is in deze voor hem vreemde wereld al meteen wordt lek geprikt met de hielprik, moet dat voor het kind na het trauma van de geboorte al een tweede traumatische ervaring zijn. En dit alleen omdat de medische wetenschap zeker wil weten of het kind in de puberteit een stofwisselingsziekte zou kunnen ontwikkelen. Wat een welkom in deze wereld. Vervolgens wacht er in de tijd daarna de volgende serie inentingsprikken met, zoals Désirée Röver dat aangaf in haar laatste interview voor Argusoog Radio, dierlijke cellen. Opnieuw zo´n overweldigend blijk van een warm welkom op planeet Aarde.

De tijd van het omringen van baby´s en kinderen met zuivere natuurproducten is in onze kunstmatigheidscultuur vanwege de bijna onbetaalbaarheid er van haast onmogelijk. Bovendien wordt er voortdurend een dringend beroep gedaan op de gemakzucht van de toch al zo druk werkende ouders, door hen te stimuleren synthetische luiers, flessen- en potjesvoeding en een geprofessionaliseerde kinderopvang te laten gebruiken. Zonder de ouders die dit doen te willen veroordelen, we zitten nu eenmaal met elkaar gevangen in deze kunstmatige wereld met haar ratrace, wil ik toch benadrukken dat dit geheel wel degelijk van invloed is op de emotionele ontwikkeling van kinderen.

Spelenderwijs conditioneren

De overdaad aan speelgoed waar de kinderen mee worden omringd draagt niet bepaald bij aan een leren waarderen van de kwaliteit van het leven. Want het meeste van dat speelgoed bestaat uit harde kille plastic fantastics en is in haar vormgeving en kleursetting nogal schreeuwerig. Het moet daarnaast ook voor de allerkleinsten al meteen allerlei geluids- en knoppenfuncties hebben waar het kind voor zichzelf niets aan heeft. Het leert alleen maar dat de wereld hard aanvoelt, bestaat uit schreeuwende kleuren en nare mechanische geluiden maakt. Hoe kan een opgroeiend kind op deze wijze nog ervaren wat zachtheid, tederheid en gevoelswarmte is? Zeker wanneer de ouders geen tijd of puf hebben om zich iets meer om de kinderen te bekommeren.

De speelgoedfabrikanten en hun reclamejongens zijn voor de oudere kinderen eindeloos creatief in het bedenken van weer nieuw elektronisch lawaaimakend en van beeldschermen voorzien speelgoed. De kinderen leren op deze wijze steeds meer en beter omgaan met elektronische machines. Ze leren zich steeds meer op te sluiten in hun eigen gedigitaliseerde wereld. Ze leren te weinig hoe om te gaan met leeftijdsgenootjes, hoe ze hun creativiteit kunnen ontwikkelen door hutten te bouwen, of hoe ze hun bewegingsapparaat kunnen sterken dor het te oefenen. Maar daar zijn dan weer de vakantiekampen voor bedacht om dit euvel enigszins te verhelpen.

Het niet meer weg te denken beeldbuisapparaat, dat in zijn ontwikkeling blijkbaar alsmaar groter moet groeien om de nepbeelden beter en nog echter te laten lijken, is de grootste verpester van sociale relaties. Evenals de 24-uurs economie moet ook de beeldbuis 24/7 zijn geestvervuilende, dociele schapen kwekende invloed hebben. Je moet daar toch ook vooral niet te veel van missen, want stel je eens voor dat je volgende dag op school of je werk niet mee kunt praten over de laatste zeepbelontwikkelingen, de voetbaluitslagen of de Amerikaanse verkiezingen. Wat doen al deze invloeden van een groeiend apparatenpark met het innerlijk van de mens?

Een stralende werkelijkheid

Ten eerste draagt dit elektromagnetisch stralenpark bij aan een waanzinnige krachtenwerking van kunstmatige elektromagnetische smog, die in de meeste huizen overal aanwezig is. Want welke kamers in het huis hebben geen elektrische apparaten in zich. Sommigen slapen er in de koude maanden de gehele nacht op. Zonder zijn elektrische dekentje komt Jan Splinter niet door de winter. Op zijn nachtkastje staat de wekkerradio en daarnaast vaak nog een mobiele telefoon. Veelal tegenover het bed een bekende beeldbuis, die vaak in slaapstand staat, klaar om gewekt te worden voor het in slaap sussen van zijn toeschouwers. Wanneer de beeldbuis wakker is, slapen haar toeschouwers.

Gelukkig zijn er middelen op de markt die al dit stralingsgevaar neutraliseren. Draagt ook allemaal weer bij aan de groei van de economie. Maar is dit niet zoiets als het paard achter de wagen spannen? Hebben wij al die apparaten nu werkelijk echt nodig? Het stralingsgevaar van al die apparaten werkt ziekmakend, doordat de kunstmatige elektromagnetische frequenties van de apparaten verstorend werken op onze eigen unieke subtiele frequenties. Nou moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik in dit opzicht zelf ook nog lang niet stralingsvrij ben. Maar weet het wel redelijk te beperken.

Bestaan er sociale apparaten?

Dit is een interessante vraag. Ik weet dat de transhumanisten daar een heel duidelijke opvatting over hebben. Zij maken deel uit van een wetenschappelijke stroming die de mens wil perfectioneren door deze te transformeren tot een met nanotechnologie geschapen menselijke robot. Maar of deze gecomputeriseerde variant van de mens nog sociaal kan zijn vraag ik me af. Ongetwijfeld zal het iets kunnen voelen en zal het gevoelens van anderen kunnen scannen en lezen.

Op de Engelse webpagina van Sightings werd een artikel gepubliceerd van Robert Uhlig, waarin gemeld werd dat Engelse wetenschappers een chip hebben ontwikkeld die het gehele innerlijke leven van een mens kan vastleggen. De chip wordt achter de ogen van een persoon geïmplanteerd. Het heeft de pakkende naam Soul Catcher. De wetenschapper Chris Winter zegt hierover: ‘This is the end of death.’ Hij voorspelt dat het binnen drie decennia mogelijk moet zijn om iemand ander’s leven te herleven, door de vastgelegde ervaringen terug te spelen op een computer. Hij zegt: ‘By combining this information with a record of the persons genes, we could recreate a person physically, emotionally and spiritually.’ Natuurlijk worden de ethische bezwaren door hem gebagatelliseerd en ziet hij met name de voordelen voor de veiligheid en misdaadbestrijding. Naast deze ontwikkeling is men binnen de biotechnologie druk bezig om genen synthetisch te fabriceren, om deze in meervoud op microchips te kunnen plaatsen. (zie: www.sciencedaily.com/releases/2005/01/050111180347.htm) In samenhang met de Soul Catcher wordt het dan inderdaad mogelijk om moderne monsters van Frankenstein te fabriceren. Misschien zijn aliens wel producten uit deze biotechnologische koker.

Men kan genen op DNA-niveau naar believen activeren of deactiveren. De volledige maakbaarheid van alles dat deel uitmaakt van de aardse schepping kent geen ethische grenzen, want de reguliere natuurwetenschap is per definitie amoreel. De nieuwste ontwikkelingen worden veelal met veel bombarie en hoerageroep gepresenteerd, waarbij er altijd alleen maar voordelen voor de mensheid in het verschiet lijken te liggen. De historische ontwikkelingen sinds de industriële revolutie hebben echter maar zeer weinig technologische ontwikkelingen laten zien die niet bedoeld waren om misbruikt te worden in het machtsspel dat gespeeld wordt.

Toenemende kunstmatigheid in sociale relaties

Wanneer men er vanuit gaat dat materie gestolde geestelijke energie is, die ergens zijn scheppingsbron heeft, dan kan men zich afvragen wat de scheppingsbron is van al die technologische wonderen. Waar komt die ‘scheppingskracht’ vandaan die zoveel heeft ontwikkeld dat bedoelt is om te vernietigen, te beheersen en controleren? Betrek ik bij dit vraagstuk ook de vraag waar de beelden vandaan komen die in vele science fiction- en horrorfilms worden weergegeven, dan zie ik hier een geestelijke inspiratiebron achter die niet het leven als uitgangspunt heeft. Juist het tegendeel, want de levenskrachten worden door die technologie vernietigt en vervangen door doodskrachten. Dat de moderne technologie voor een groot deel nog steeds steunt op fossiele brandstoffen zegt fenomenologisch gezien iets over de aard en kwaliteit van die technologie. Kan men dan nog wel spreken van een menselijke samenleving? Dekt het nieuwe begrip ‘sa-mendoding’ niet veel beter deze lading?

Apparaten zijn doods en kunnen geen boeh of bah terugzeggen, wanneer je tegen ze spreekt. Ook reageren ze niet als je ze streelt. Behalve natuurlijk de moderne variant op de sekspop. In bepaalde Aziatische landen schijnt dit een hype geworden te zijn. Met name in Japan zijn al tientallen jaren menshoge latex sekspoppen in trek, die de naam ‘Dutch Wives’ kregen. Dit zegt de hierna genoemde David Levy. Nou ja, waar zou de Nederlandse vrouw dat aan te danken hebben? Hopelijk toch niet aan het WOII gegeven van de ‘troostmeisjes’.

Een altijd gewillige zelfs pratende en anderszins reagerende poprobot, die het van seks verstoken leven van eenzame mannen kan veraangenamen, behoort in de nabije toekomst zeker tot de mogelijkheden. Op 11 oktober 2007 promoveerde de voormalige schaker en wetenschapper David Levy met een proefschrift over ‘Intieme relaties met kunstmatige partners’ aan de Universiteit van Maastricht. Hij voorziet in de nabije toekomst ongekende mogelijkheden voor de steeds geavanceerder wordende sekspoppen, die meer en meer op een echt mens beginnen te lijken. Levy: “Met de robot ben je weer de baas”. Zijn stelling is dat de robot in de toekomst een echte huisvriend wordt. Dus ‘liefde’ en seks met een robot zal dan zeker meer geaccepteerd gaan worden. Dat Levy er nogal bizarre ‘wetenschappelijke’ ideeën op na houdt moge blijken uit het volgende citaat.

“Software en nieuwe technologieën zullen robots menselijker maken.”

Waarop hij vervolgt met te benadrukken dat er volgens hem zeker behoefte aan is:

“Niet alleen in de seksindustrie, maar ook in de ouderenzorg en in therapeutische toepassingen, zoals voor mensen die schroom hebben bij seks. Zij kunnen met een robot oefenen.” 

Bron: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=OO1HSKEQ

Hoe ver kunnen we van ons ware zelf vandaan getrokken worden??? Die man gelooft heilig in zijn verhaal.

Eén van de meest schrijnende uitingen van de apparatencultuur vond ik de ontwikkeling een aantal jaren geleden van een elektronisch speeltje voor kinderen – de tamagotchi – en misschien ook wel sommige ‘volwassenen’, dat het leven van een huisdiertje naar keuze weergaf. Het had allerlei functies waarmee het kind het ‘diertje’ kon verzorgen. Natuurlijk zorgde een te lange onachtzaamheid ten aanzien van de verzorging er voor dat het geval doodging. Mijn grote vraag bij dit geval was, of dit nu de manier was om kinderen zorgzaamheid te laten ontwikkelen. Ik vroeg me af welke zieke geest zoiets waanzinnigs kon bedenken. Maar goed, vele kinderen vernaakten zich er mee en waren daardoor hun ouders een tijd lang niet tot last.

The ghost in the machine

Zit er een geest in de machine? Zo ja, wat voor een geest? Om de kwaliteit van die geest te kunnen bepalen, zou het goed kunnen zijn om de geest die in ons lichaam zit eens te onderzoeken. Aan de hand van een kwalitatief onderzoek van de menselijke geest, van hetgeen hem tot mens maakt, kan men de geest in de machine in zijn ware hoedanigheid leren kennen. Uit de eerder beschreven kwaliteiten bij zorgzame ouders die noodzakelijk zijn voor een kind om een gezonde emotionele ontwikkeling te kunnen ervaren, valt al veel op te maken. Hier blijkt uit dat werkelijke aandacht, dus werkelijk contact, een essentiële voorwaarde voor die gezonde emotionele ontwikkeling is. Die betrokken aandacht is een uiting van Liefde en diepe verbondenheid. Werkelijke aandacht is een groeimiddel. Het heeft een omhullende werking, evenals een bevestiging van het wezen van de ander c.q het kind.

Zuivere onbaatzuchtige Liefde is het middel voor het leven om zichzelf in stand te houden. Zonder die Liefde zouden wij niet kunnen bestaan. Maar wat is dan aandacht en wat is Liefde?

Aandacht in een zuivere vorm is de aanwezigheid van een volledig ZELF BEWUST ZIJN! Het is een volledig aanwezig zijn in de directe ervaring, in het hier en nu. Dit betekent dat het object van die aandacht zodanig wordt binnengelaten in het eigen innerlijk dat er een bewustzijnsmatige samensmelting plaats vindt van object en waarnemer, c.q. de schenker van die aandacht. Het is een volledig onvoorwaardelijk toelaten van de ander, zodat het wezen van die ander zich in het eigen innerlijk kan uitspreken. Er kan dan op een diep zielsmatig niveau een herkenning plaatsvinden van het Zelf van de ander in het eigen Zelf. Dit brengt tevens het diepe besef  met zich mee dat wat men aan de ander doet men aan zichzelf doet. Dit herkenningsproces is echter een wederkerig proces. Hetgeen betekent dat de herkenning van de ander in zichzelf tevens inhoudt dat men zichzelf in die ander herkent. Er vindt op een heel diep zielsmatig niveau een wederzijdse bevestiging plaats van de essentie van het goddelijke in elkaar. Het mooiste geschenk dat twee partners in een intieme relatie elkaar kunnen geven is door die wederzijdse herkenning elkaar zichzelf te geven.

Wat dit betekent voor de kwaliteit van de Liefde is, dat de Liefde zichzelf onvoorwaardelijk schenkt. Het schept de vrije ruimte waarin zij zichzelf binnen de relatie kan herkennen. Ik ga er vanuit dat God de mens even hard nodig heeft als de mens God. In het bovenbeschreven herkennings- en bevestigingsproces tussen Liefdevolle mensen kan God, middels het BEWUST ZIJN van de volledig geïndividualiseerde mens ZIJN ZELF BEWUST ZIJN herkennen. Het menselijk BEWUST ZIJN is op deze wijze de spiegel van het Goddelijk BEWUST ZIJN. Voor mij houdt dit in dat God de mens heeft geschapen om zich van Zijn Zelf bewust te worden. De vele individuele verschillen die er tussen mensen bestaan zijn daarmee voor mij uitingen van de oneindige verscheidenheid van het Goddelijk BEWUST ZIJN, van Zijn oneindige creatieve scheppingsmogelijkheden. Om dit werkelijk volledig van binnenuit te ervaren en ook werkelijk te leven is een lange weg. Wij staan allemaal ergens op die weg. We hebben elkaar nodig om verder te komen op de weg die nog te gaan is. Maar uiteindelijk bereiken we allemaal hetzelfde doel. Uiteindelijk komen we allemaal aan waar we ooit vandaan gekomen zijn. In ons geestelijke thuis, in het huis van onze gemeenschappelijke Vader, waar vele kamers zijn. Voor ieder kan die geestelijke Vader een verschillende naam hebben. Maar dat is voor de weg die we met elkaar gaan totaal onbelangrijk. Al onze harten behoren aan Hem.

De machinegeest

Schrijvend over het hart en haar Liefdeskwaliteit overvalt me een diepe ontroering en dankbaarheid. Mijn gevoel vertelt mij dat dit hetgeen is waar het in onze tijd om gaat. Dat dit hetgeen is waar ieder mens zo wanhopig naar op zoek is, zo wanhopig naar verlangt. Velen richten daarbij de blik naar buiten en vestigen hun hoop op de vele zichzelf aanprijzende redders aldaar. Zij tonen zich telkens in een andere gedaante, afhankelijk van hun doelgroep die zij te bedienen hebben. Maar bieden zij de werkelijke redding?

Voor vele rationeel-analytisch geschoolde wetenschappers bestaat de redding uit nog meer nieuwe technologische mogelijkheden. Voor vele economen bestaat de redding uit nog meer economische groei. Voor vele consumenten bestaat de redding uit nog meer consumeren.  Voor vele religieuzen bestaat de redding uit nog meer uiterlijke rituelen. Voor vele ondernemers bestaat de redding uit nog meer ondernemen en verkopen. Voor vele regelmakers bestaat de redding uit nog meer regels om de gaten tussen al die andere regels verder op te vullen. Voor vele veiligheidsmensen bestaat de redding uit het scheppen van nog meer veiligheid. Voor enkele oorlogsplanners bestaat de redding uit nog meer oorlog. Maar is al dit nog meer wel werkelijk de redding?

De gemechaniseerde samenleving dreigt op hol te slaan en zichzelf te verslikken in het alsmaar nog meer. De geest is uit de fles in de machine en wil van ons allemaal een machine maken. Daarom heeft deze geest, die niet weet wat Liefde is, ons gehele leven in het teken van de machine geplaatst. Maar met machines kun je toch geen intieme relaties aan gaan, of wel soms? Hoezeer de heer Levy ons ook wil doen geloven dat een gerobotiseerde replica van een vrouwenlichaam een evenwaardige vervanger is voor een echt vrouwelijk mens, die kan lachen, huilen, eigenwijs zijn, zichzelf mooi kan maken voor je, in dankbaarheid jouw Liefdesuitingen kan ontvangen, jou haar warme gevoelsuitingen kan tonen, in verschillende nuances je kan laten weten dat ze je echt liefheeft, een kille doodse machine kan nooit en te nimmer het Liefdevolle Leven vervangen.

De gelijkenis van hemel en hel

Er was eens een devote priester die verlangde om zowel de hemel als de hel te zien, en God verhoorde zijn gebed.

De priester stond ineens voor een deur waar verder niets op stond. Hij beefde toen hij zag dat de deur zich opende en toegang bood tot een grote ruimte waar alles klaar stond voor een feestmaal. Er stond een tafel, en midden op die tafel stond een grote schaal met warm eten. De heerlijke geur van al dat eten maakte dat hij trek kreeg.

Er zaten gasten rond de tafel met grote lepels in hun handen, maar toch gilden ze van de honger in dat verschrikkelijk oord. Ze probeerden zich te voeden, maar dat lukte niet. Ze vervloekten God, want de lepels die God hen gegeven had waren zo lang dat ze er hun gezicht niet mee konden bereiken, dus konden ze het voedsel er niet mee in hun mond stoppen. Daardoor verhongerden ze, terwijl de volle schaal met heerlijk eten in hun midden stond. De priester wist dat deze schreeuwen de kreten van de hel waren, en toen hij dat begreep sloot de deur zich voor hem.

Hij sloot zijn ogen en bad God om hem uit dat verschrikkelijk oord weg te halen. Toen hij zijn ogen weer opende voelde hij zich wanhopig, want hij zag de deur weer voor zich – dezelfde deur waar verder niets op stond. De deur ging weer open en gaf weer zicht op dezelfde kamer. Er was niets veranderd, en hij wilde het uitschreeuwen van afschuw. Daar was weer dezelfde tafel, en midden op die tafel stond weer dezelfde schaal met warm eten. Er omheen zaten weer dezelfde mensen, en zij hadden weer dezelfde lange lepels.

Maar het gillen was opgehouden, en al het schreeuwen en vloeken had plaats gemaakt voor zegeningen. Er was niets veranderd, maar toch was alles anders, want met dezelfde lange lepels reikten ze naar elkaars mond en voedden zij elkaar, en ze dankten God.

Toen de priester de zegeningen had gehoord, sloot de deur. Hij viel op zijn knieën, en ook hij zegende God die hem de aard van de hemel en de hel had laten zien, en ook de kloof – niet breder dan een haar – die hen van elkaar scheidde.

Ik wens jullie allen veel Licht en Liefde in jullie Leven.

 

 

8 november 2008

Arend Zeevat